Hvorfor luseskjørt?

Luseskjørt imøtekommer et behov i markedet som et godt verktøy for bekjempelse av lakselusa.

Et luseskjørt er en fleksibel løsning som kan tilpasses mange ulike typer behov, vær og lokasjonsforhold.
I tillegg ser vi at luseskjørt er den billigste, mest skånsomme og ikke minst en effektiv måte å bekjempe lakselusen på!

Men, hvorfor luseskjørt?

Sintef gir oss god informasjon i denne rapporten om nettopp dette, i et utdrag her:
«Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks, Sluttrapport, FHF‐prosjekt 900711»

Tapt biomasse betyr tapt inntjening på utsettet for oppdretteren. «Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg» krever at det til en hver tid skal være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget, og at det skal gjennomføres tiltak for å sikre at mengden lakselus ikke overskrider denne grensen.
De fleste oppdrettere må behandle for lus minst 2-3 ganger per produksjonssyklus. Inkludert tap på grunn av sulting og andre tiltak mot lakselus, estimeres kostnadene til å være rundt 1,7 NOK per kg produsert laks i Norge (Costello, 2009). Kostnadene med innkjøp av skjørt tjenes dermed raskt inn dersom antall lusebehandlinger reduseres.

Når det gjelder fiskevelferd vil en reduksjon av luspåslag medføre lavere risiko for sykdom, skader og død som følge av lakselus. Dersom påslaget blir redusert slik at man unngår avlusingsoperasjoner, vil man i tillegg spare fisken for uønsket håndtering og eksponering for kjemikalier. Miljømessig, vil en reduksjon i luspåslag både redusere lusepress generelt i området og risikoen for smitte av lakselus til eventuell villfisk som passerer anlegget, samt redusere kjemikaliebruk, som kan bygge opp resistens i lakselusen og som slippes ut i sjøen etter avlusingsoperasjoner.

Les hele rapporten her:

Les mer om våre luseskjørt

Ta kontakt med oss for mer info!