Badebehandling i vann med ionemodifisert vann er effektivt for å fjerne lus og AGD fra laks

Badebehandling i vann med lavt saltinnhold har vist seg å være effektivt for å fjerne lus og AGD fra laks. Denne metoden er langt mer skånsomt for fisken, sammenlignet med mekaniske behandlingsløsninger. Dette betyr bedre fiskehelse, lavere dødelighet og bedre økonomi.

FiiZK Aqua har en patentert membranfiltreringsløsning som kan anvendes i flere ulike behandlingsoppsett, blant annet badebehandling om bord på brønnbåt eller i presenning i merd.

Kort oppsummert viser det seg at metoden er meget effektiv mot lakselusa, og dette ble undersøkt av Marine Institute i Galway da de testet behandlingseffekten av vannet vårt.

Metoder for badebehandling

Brønnbåt

FiiZK Aqua leverer avsaltingsanlegg til bruk i badebehandling i brønnbåt. Avsaltingsanlegg montert på brønnbåt eliminerer behovet for transport av ferskvann til lokasjon, og vil derfor være en rimeligere løsning for mange oppdrettere og brønnbåteiere. Vannet produsert med den FiiZK Aqua-patenterte nanofiltreringsløsningen (NF) har vist god effekt ved avlusing og AGD-behandling. Avsaltingsanleggene kan både leveres som flyttbare kontainerbaserte anlegg plassert på dekk, eller som plassbygget anlegg i båten.

Fordeler med løsningen:

Forenkler brønnbåtoperasjon ved at ionemodifisert vann produseres om bord, og man unngår henting av vann fra ferskvannskilde. Dette gir lavere driftskostnader.
Avsaltingsanlegg leverer svært rent vann. Partikler og patogener er filtrert ut, noe som bidrar til økt biosikkerhet og fiskevelferd under behandling.
Utvider funksjonaliteten til eksisterende brønnbåter ved at anlegg kan ettermonteres.


Presenning i merd

Badebehandling kan gjøres effektivt ved hjelp av presenning i merd. Presenningen fylles med vann produsert av et FiiZK Aqua membranfiltreringsanlegg, for eksempel plassert på serviceflåte ved merdkant eller ombord på båt. Denne typen behandling er gjennomført med stor suksess med den AkvaFresh-patenterte nanofiltreringsløsningen (NF).

Brakkvannslokk i merd

Et brakkvannslokk i merd reduserer påslag av lus og AGD.

FiiZK Aqua løser utfordringer knyttet til fiskehelse i vekstfasen ved bruk av avsaltet sjøvann. Et brakkvannslokk i merd reduserer påslag av lus og forebygger AGD.
For oppdretter betyr dette redusert risiko, bedre MTB-utnyttelse og lavere driftskostnader. Brakkvannslokket er et godt tiltak for bedre fiskehelse, da det reduserer behovet for behandlinger og håndtering.

Vi tilbyr en AGD- og luseforebyggende løsning i form av et lag med ionemodifisert vann øverst i merden. Ved blant annet fôring, lysmodifisering og tilpasset design av merd vil fisken jevnlig vaske av seg lus og AGD i denne sonen. Det ionemodifiserte vannet kan produseres på lokasjonen ved bruk av et kontainerbasert avsaltingsanlegg plassert på flåte. Vannet kan alternativt transporteres i rør fra anlegg plassert på land.

Les mer om membranteknologi her:

Les mer om rensing av inntaksvann her:

Les også om presenning for bruk ved avlusing til alle typer merder her: