Hvor lange må skjørtene være? 

Skjørt produseres i de lengdene kunden ønsker. Skjørtet kan produseres i en lengde som går rundt hele merden eller man kan ha to eller flere skjørt rundt merden. For stålanlegg kan man velge å kapsle inn det enkelte buret eller hele anlegget, lengden på skjørtene blir bestemt i samråd med kunden. FiiZK leverer skjørt med overlapp med eller uten lukking og tubeformede skjørt. 

 

Hvor dype må skjørtene være? 

FiiZK produserer skjørt i standard dybder på 6 eller 9 meter. Vi leverer skjørt i andre dybder på forespørsel. Lokalitetens dybde, strømbilde, oksygenforhold, ferskvannstilsig, merd– og nottype er faktorer som spiller inn når dybden på skjørt bestemmes. FiiZK har levert skjørt fra 3 til 15 meters dybde. 

 

Hvor mye flyt må jeg ha i toppen? 

Våre skjørt har en flytkanal på 160x50mm. Dette gir en oppdrift på 8 kg per meter. Et skjørt med flyt og 4 kg nedlodding/m er tilnærmet selvflytende avhengig av strømbildet. Flyteelement i toppen av skjørtet letter utsett og montering av skjørt. FiiZK har også utviklet et konsept for montering av skjørt uten flyt 

 

Hvor mye nedlodding må skjørtene ha? 

For at skjørtet skal henge rett ned og ikke bue seg er det nødvendig med nedlodding av skjørtet. FiiZK har 4 kg nedlodding/m som standard. Vi nytter stålkuler som er spunnet med polypropylen og polyeten. Fordelen med dette foran kjetting er at innspunnet nedlodding gir færre slitepunkter samtidig som det er mer kompakt og smidig enn kjetting. Vi har også 2 og 6 kg på lager, andre varianter kan spesialbestilles. 

 

Anbefaler dere skvettkant for å hindre bølger i å slå inn over flyteringen? 

Skvettkant blir brukt av en del oppdrettere som opplever at bølger vasker over flyteringen / skjørtet og inn i merden.  FiiZKs luseskjørt kan leveres med skvettkant for å minske overslag av vann fra bølger. Vår anbefaling for en konvensjonell skvettkant festet til skjørtet er en høyde på 50 cm med slisser for notinnfesting. FiiZK anbefaler at skvettkant benyttes når skjørtet skal monteres på innsiden av flyteringen.  

 

Påvirker luseskjørtet oksygennivået i merden? 

Luseskjørtprosjektet viste at luseskjørtet reduserer vannutskiftningen i merden. Oksygennivået er lavere innenfor det avskjermede volumet, men fisken står ofte dypere dersom den har tilgjengelig plass under skjørtet. At fisken står dypere, er i utgangspunktet positivt og bidrar til å hindre lusepåslag. I perioder med lave oksygennivå kan dette være en utfordring. Luseskjørtet kan heves med liftgardinsystemet for å øke vannutskiftningen i merden. 

 

FiiZK har testet nye oksygeninnløsere for bruk med luseskjørt og i lukket merd. Disse gir såkalte UltraFineBobler (UFB) som er så små at de ikke har oppdrift. Dette gir bedre innløsning i vannet og redusert oksygenforbruk. Teknologien er benyttet i oppdrettsnæringen i Canada med gode resultater. 

 

Hvor sterk strøm tåler skjørtene? 

Gjennom modellforsøk i Flumetanken i Hirtshals, analyser utført av Aquastructures og brukererfaringer har FiiZK erfaring med hvilke muligheter og utfordringer strømutsatte lokaliteter kan gi. Vi ser at skjørtene begynner å krype oppover når strømmen kommer over 80cm/s. Dypere skjørt er ofte mer påvirket av dette enn grunnere skjørt. FiiZK har testrapporter tilgjengelig som viser hvordan strøm påvirker luseskjørt. 

 

Hvor lang leveringstid har dere? 

Skjørt bør monteres før fisken blir satt ut. Alle skjørt sys på bestilling og i perioder før utsett har vi ofte stor pågang. Det anbefales å være tidlig ute med fortøyningsanalyse og påfølgende bestilling. Leveringstiden kan variere fra 1-4 uker avhengig av når på året bestillingen blir foretatt. 

 

Skal skjørtene monteres på innsiden eller utsiden av flyteringen? 

FiiZK anbefaler at skjørt settes på innsiden av flyteringen, men de kan også settes utvendig. Ved innvendig montering er det enklest å gjøre dette før nota monteres. Skjørtet står bedre i sjøen når det støttes opp av nota. Det er lettere å holde innsiden av skjørtet fritt for groe når det er montert på innsiden. Når man vasker nota, så vasker man også skjørtet. Med utvendig montering får man ofte gnag fra hanefotsinnfestingene og det er større sjanse for å få skjørt i propellen.  

 

FiiZK har dokumentasjon på utsett av luseskjørt som kan være til god hjelp for å forberede røktere på bruk av luseskjørt. 

 

Hvor ofte må skjørt vaskes? 

Når skjørtene er montert innvendig for flyteringen så blir skjørtet rengjort når man spyler nota. Man vasker dermed skjørtene like ofte som man vasker nota. Utvendig kan skjørtene vaskes i sjøen gjennom spyling med en RONC. Hyppighet på vask bestemmes ut fra hvor utsatt man er for groe, enkelte oppdrettere vasker ikke skjørtene utvendig i løpet av et utsett. Når skjørtene tas opp av sjøen kan de legges utover for tørking, eller de kan sendes til notvaskeri for rengjøring.  

 

Hvor lang levetid har skjørtene? 

Skjørtets levetid er avhengig av flere faktorer: Strøm, hvor værutsatt anlegget er, og om daglig ettersyn følges opp. Likeledes må det selvfølgelig forutsettes riktig bruk og vedlikehold. Vi har kunder som har brukt skjørtene våre i opptil 3 år på rad, mer og mindre uten service og reparasjoner, men det skal også innrømmes at vi har kunder som bruker dem i en sesong og må reparere de. 

 

Hvordan fungerer det med rensefisk og luseskjørt? 

Som oftest er det ingen av tiltakene mot lakselus som fungerer alene, men en kombinasjon av godt arbeid. Mange av FiiZKs kunder har best erfaring med kombinasjonen luseskjørt, rensefisk og godt renhold. Testing med ekkolodd viser at fisk ofte står dypere i merder med skjørt. Plassering av rensefiskskjul bør tilpasses ut fra hvor fisken i hovedsak oppholder seg.  

 

Hva finner jeg i den tekniske dokumentasjonen? 

Luseskjørt kategoriseres som ekstrautstyr, og Aquastructures har kontrollert at denne tilfredsstiller krav satt i NYTEK-forskrift og NS9415:2009. Tegninger, beregninger og utførelse er gjennomgått. Ekstrautstyret er vurdert og dokumentert for bruk innenfor de spesifiserte rammene i de tekniske rapportene fra Aquastructures. Disse rapportene er med på å danne grunnlag for fortøyningssanalyser i forbindelse med bruk av skjørt. 

 

FHF sitt prosjekt «Permanent skjørt for redusering av lusepåslag på laks» gir svar på en rekke spørsmål knyttet til skjørtdeformasjon og fortøyningskrefter, hydrodynamikk ved skjørtbruk, oksygen og fiskeatferd, luspåslag og fiskevelferd. Rapporter for prosjekt nummer 900711 er publisert på www.fhf.no For informasjon om strøm og bølgers påvirkning av luseskjørt vises det til modellforsøk gjennomført gjennom «Strategi Lakselus 2017: Hva skjer med luseskjørt i strøm og bølger – erfaringsdelingsseminar og modellforsøk i Hirtshals» Rapport nummer 901405 er publisert på www.fhf.no 

 

Har FiiZK oversikt over gamle bestillinger? 

Som kunde hos FiiZK får du tilgang til FiiZKs kundeservice. Her kan du logge deg inn og finne all informasjon om prosjekter levert av FiiZK. På kundeservice ligger all informasjon som er relevant for din bestilling som tegninger, brukermanualer, datablad og rapporter. 

 

Hvorfor skal jeg velge FiiZsom leverandør? 

FiiZK innehar en ledende rolle innfor bransjen på forskning og utvikling av presenningsprodukter til havbruksnæringen. I perioden 2010-2015 har FiiZK vært med på forskningsprosjekter til en verdi av over 40 millioner kroner. Ingen andre leverandører kan vise til like stor aktivitet. Dette medfører at FiiZK besitter en unik kompetanse innen utvikling, produksjon og bruk av luseskjørt. FiiZK er eier av prosjektet Luseskjørt – permanent skjørt for redusering av lusepåslag på laks. Prosjektet gikk fra 2012 frem til mars 2015. Hovedmålet med prosjektet var å dokumentere effekten av Luseskjørt i forhold til å redusere lusepåslag. Rapporter for prosjekt nummer 900711 er publisert på www.fhf.no 

 

FiiZK er opptatt av å skape arbeidsplasser langs kysten. All produksjon foregår i våre fabrikker på Lundamo og Fosen i Trøndelag. FiiZK er medlem av NCE AquaTech Cluster og partner i ctrlAQUA. FiiZK er i tillegg godkjent lærebedrift. 

 

Har FiiZK noen referanser jeg kan kontakte? 

FiiZK har referanser som kan oppgis på forespørsel i alle regioner. Herunder finner man matfiskoppdrettere, stamfiskanlegg og uavhengige firma som har vedlikeholdt skjørt fra ulike produsenter. 

 

Hvor produserer FiiZK sine produkter? 

FiiZK er opptatt av å skape arbeidsplasser langs kysten. All produksjon foregår på våre fabrikker på Lundamo og Fosen i Trøndelag.  

 

Hvor får FiiZK råvarene fra? 

Alle råvarene vi nytter til å skreddersy luseskjørt er produsert av velrennomerte bedrifter i Vest-Europa. Alle delene som inngår i luseskjørtet, er grundig testet for å motstå de tøffe utfordringene de blir utsatt for. For FiiZK gir det trygghet å ha et nært forhold til våre underleverandører, vi har derfor langsiktige avtaler for å sikre kvalitet og råvaretilgang. På den måten kan vi kvalitetssikre produktene på en forsvarlig måte. 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS