Membraner fjerner uønskede komponenter og sikrer stabil vannkvalitet.

En membran er et materiale som slipper noe gjennom og holder noe annet tilbake – en selektiv barriere. En gitt membran er en barriere for komponenter av en viss størrelse eller med visse kjemiske egenskaper. I membranfiltrering av vann brukes trykk for å få renset vann gjennom membranen, mens uønskede komponenter holdes tilbake.

Membraner for filtrering av vann kan karakteriseres ved porestørrelse. Porestørrelsen avgjør hvilke komponenter som holdes tilbake, (som vist i figuren under). Ønsket vannkvalitet for produktvannet bestemmer hvilken filtreringsprosess som benyttes.

Membranteknologi visuell oversikt

Hva kan membraner fjerne?

1. Partikkelfjerning:
2. Organisk forurensing; farge og humus (NOM)
3. Biologisk forurensing; parasitter, bakterier og virus:
  • Lakselus (Lepeophtherius salmonis salmonis) 540–850 opp til 5000–10.000 μm
  • Gyrodactulus salaris 500 μm
  • Paramoeba perurans (AGD) 20–30 μm
  • Ichthyobodo sp. 7 μm
  • Aeromonas salmonicida 0,5–6 μm
  • Yersinia ruckeri (Yersiniose) 1–3 μm
  • Moritella viscosa (Vintersår) 0,5–2,5 μm
  • SGP-virus (Laksepox) 0,3 μm
  • ILA-virus 0,09–0,13 μm
  • IPN-virus 0,06 μm

FiiZK Aqua tilbyr anlegg for:

Ultrafiltrering (UF)
Nanofiltrering (NF)
Omvendt osmose (RO)

Hovedkomponentene i membranfiltreringsanleggene er forfiltrering/forbehandling, pumpe(r) og membranmoduler med totalareal basert på ønsket vannkapasitet.

Anleggene våre opereres i helautomatiske prosesser med programmerbar logisk styring (PLS).

Ultrafiltrering (UF)

Porestørrelse: 0,01-0,1 µm

UF gir renset sjøvann og ferskvann, tilnærmet fritt for partikler, bakterier og virus.
(Ultrafiltrering (UF) renser sjøvann og ferskvann for suspendert stoff og de fleste bakterier og virus.
Membraner med porestørrelser fra 0,01 µm til 0,1 µm defineres som UF-membraner, og komponenter i vannet separeres bort basert på størrelse og fasong.
Trykk er drivkraften for separasjonen og ultrafiltrering opereres ved 1-2 bar.

For sjøvann er det ingen avsalting som finner sted ved ultrafiltrering; saliniteten vil være den samme før og etter filtrering.
For ferskvann kan ultrafiltrering kombineres med koagulering for å fjerne naturlig organisk materiale (NOM). NOM er komponentene som gir farge til vannet, og humus utgjør en stor del av NOM.

Ultrafiltrering kan benyttes for å oppnå stabil vannkvalitet på inntaksvann til landbaserte anlegg i akvakultur.
UF gir gode betingelser for UV-behandling, som anbefales som en dobbel barriere mot sykdomsagens.

Metaller er ofte bundet til NOM i ferskvann. Fjerning av denne fraksjonen med UF i kombinasjon med koagulering vil redusere metallinnholdet i vannet og risikoen for frigjøring av giftige metaller i oppdrettsanlegg.

Ultrafiltrering illustrasjon

Vannkvalitet ultrafiltrert sjøvann

Salinitet: 32 ‰ (uendret)
Partikler, parasitter,
bakterier og virus: ≈ 0

Anvendelser

Inntaksvann til landbaserte akvakulturanlegg

Vannkvalitet ultrafiltrert ferskvann

Partikler, parasitter, bakterier
og virus: ≈ 0
Fargetall: 5 (med koagulering)
TOC: 2 mg/l (med koagulering)
Redusert nivå av metaller ved koagulering

Anvendelser

Inntaksvann til landbaserte akvakulturanlegg


Nanofiltrering (NF)

Porestørrelse: 0,01-0,001 µm

NF brukes for delvis avsalting av sjøvann, brakkvann og salt grunnvann. Det kan også benyttes til rensing av ferskvann.

I NF-membraner er porene mellom 0,001 og 0,01 µm. Porene er så små at flere mekanismer finner sted samtidig ved filtrering: Separasjon basert på størrelse og fasong, løselighet og diffusjon i selve membranmaterialet og effekter av overflateegenskapene til membranen
– i hovedsak ladningen. Trykk er drivkraften for separasjonen, og nanofiltreringsanlegg opereres ved 8-40 bar, basert på hvor tett membranen er.

Nanofiltrering kan benyttes til produksjon av lavsaltvann til bruk i forebygging og behandling av fiskeparasitter, som lus og AGD.

NF kan også benyttes til produksjon av lavsaltvann som inntaksvann til RAS-anlegg, spesielt for postsmoltproduksjon. Inntaksvann med ønsket salinitet kan produseres direkte fra sjøvann, uavhengig av ferskvannskilde. Sulfatinnholdet reduseres kraftig ved nanofiltrering, som kan virke forebyggende mot H2S-dannelse. Samtidig unngår man frigjøring av metaller ved blanding av sjøvann og ferskvann, og filtreringen gir økt biosikkerhet.

Nanofiltrering illustrasjon

Vannkvalitet lavsaltvann

Salinitet: 3-22 ‰
NaCl: 2900-21900 mg/l
Ca2+: 5-50 mg/l
Mg2+: 3-50 mg/l
SO42-: < 15 mg/l
Suspendert materiale, parasitter, bakterier, virus: ≈ 0

Anvendelser

Forebygging og behandling av fiskeparasitter
Inntaksvann til landbaserte akvakulturanlegg
Inntaksvann til postsmoltproduksjon


Omvendt osmose (RO)

Porestørrelse: < 0,001 µm (1nm)

RO tar bort tilnærmet alt salt, som gir ferskvann fra sjøvann.

Omvendt osmose (RO) brukes for avsalting av sjøvann, brakkvann og salt grunnvann.
Omvendt osmose er kjent teknologi for å produsere drikkevann fra sjøvann og brakkvann. 

RO-membraner er tette filmer, med porestørrelser mindre enn 1 nm (0,001 µm). Tilnærmet alt løst materiale holdes tilbake, hva som kommer gjennom er basert på løselighet og diffusjon i selve membranmaterialet. Trykk er drivkraften for separasjonen, og i RO-anlegg må trykk fra 30 til 85 bar benyttes.

Omvendt osmose kan benyttes til produksjon av ferskvann fra sjøvann til bruk i forebygging og behandling av fiskeparasitter, som lus og AGD.

RO kan også benyttes til produksjon av ferskvann til landbaserte anlegg. Ved hjelp av RO har man tilgang til ferskvann fra sjøvann og er uavhengig av en ferskvannskilde på land.

Omvendt osmose illustrasjon

Vannkvalitet ferskvann fra RO

Salinitet: 0,3 ‰
NaCl: 200 mg/l
Ca2+: 4 mg/l
Mg2+: 3 mg/l
SO42-: < 15 mg/l
Suspendert materiale, parasitter, bakterier, virus: 0

Anvendelser

Forebygging og behandling av fiskeparasitter
Inntaksvann til landbaserte akvakulturanlegg

Vil du vite mer om membranfiltrering?