Certus 10000-30000

Systemer for lukket merdteknologi hvor en ugjennomtrengelig barriere omgir oppdrettsfisk for å skille dem fra det ytre miljøet, er et viktig alternativ til åpne oppdrettsanlegg i sjø. Dette bidrar til å nå mål som å øke produksjonsvolum for akvakultur, eliminere lus, økt fiskehelse og redusere risikoen for rømming.

De viktigste utviklingsmålene med disse systemene har vært å redusere tiden fisk tilbringer i sjøen. I noen tilfeller for produksjon fra smoltfisk (80 g) til slaktestørrelse (5 kg).
Sammenlignet med landbaserte RAS-systemer som har høye økonomiske utgifter og driftskostnader, kan de semi-lukkede havbaserte systemene (S-CCS), gi en pålitelig og mer økonomisk løsning for industrien.

S-CCS-systemet etterfyller sjøvann i merden som pumpes fra dypere nivå (> 20 m) for å redusere inngangen til uønskede parasitter hvor optimal vannkvalitet opprettholdes og beskytter fisken i og utenfor merden. Avføring kan samles opp og fjernes fra systemet for å behandles som gjødsel eller biodrivstoff. Merdmiljøet overvåkes kontinuerlig av et sensornettverk. Sensornettverket sikrer viktige parametere som vannkvalitet, inkludert O2, pH, saltinnhold, temperatur, turbiditet og vannstanden i merden.

FiiZKs S-CCS-teknologi har blitt brukt i Norges oppdrettsnæring i 5 år. Teknologien er under stadig utvikling og forbedring, noe som sikrer optimal drift og best mulig fiskehelse samt håndtering.

Våre kunder bruker S-CCS for ulike produksjons-scenario, inkludert optimalisering av maksimal tillatt biomasse (MAB), smolt-beskyttelse og reduksjon av lus. Våre merder har også blitt brukt til å holde stamfisk (5 kg til 16 kg) i den siste sjøfasen.

FiiZK har siden 2010 investert i utviklingen av Certus 10.000 – 30.000 m3 S-CC-systemer for å bidra til en løsning for å oppnå produksjonsmål og forbedre driftskostnader ved å minimere eller eliminere behovet for lusebehandling, oppnå høyere vekstrater og produsere mer robust fisk.

Systembeskrivelse


1. Flytekrage i stål med egne plattformer for plassering av hus med teknisk utstyr.

2. Kraftig Industriell duk lukker produksjonsvolumet.


3. Rikelig med lusefritt sjøvann pumpes inn gjennom uavhengige sjøvannsinntak.

4. Avløpsvann går ut gjennom avløpsluker i duk.

5. Avføring og forrester samles i slamoppsamler og pumpes opp for videre håndtering.

6. Sensorikk måler kontinuerlig vannkvalitet (O2 , pH, salinitet, turbiditet).

7. Oksygen tilsettes automatisk ved behov.

8. Kontroll og styringssystem sørger for automatisk drift, kontinuerlig overvåking og driftsstatus på system og alle komponenter, overvåking av vannkvalitet og
alarmering ved avvik.


Leveres i størrelser fra
10 000m3 – 30 000m3
Produktsertifisert i henhold til NS 9415

Dimensjoneringstabell for Certus

Referanser

Kundereferanser Certus og Certus Harvest
FiiZK – fremtidens oppdrettsløsninger